Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? pro web Caterpillar.com

          Poslední aktualizace: 1. ?ervence 2020

          Toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? popisuje, jak spole?nost Caterpillar shroma??uje, sdílí a zpracovává osobní údaje na webu caterpillar.com. Toto prohlá?ení je v souladu s Globálním prohlá?ením spole?nosti Caterpillar o ochraně osobních údaj? a poskytuje dal?í podrobnosti tykající se tohoto webu. Globální prohlá?ení spole?nosti Caterpillar o ochraně osobních údaj?, které je pova?ováno za sou?ást tohoto oznámení a jako takové jej doporu?ujeme prohlédnout zároveň s ním, je k dispozici na adrese http://www.jianwang7.icu/cs/legal-notices/dataprivacy.

          Jaké osobní údaje web caterpillar.com shroma??uje a zpracovává a pro??

          Shroma??ované informace a informace poskytnuté u?ivateli

          1.            caterpillar.com je interaktivní web, ktery poskytuje informace o spole?nosti Caterpillar a produktech a slu?bách, které nabízíme. Shroma??ujeme informace o va?em po?íta?i a va?em pou?ívání na?ich webovych stránek a m??eme shroma??ovat nebo p?ijímat osobní údaje poskytované u?ivatelem p?i interakci s námi – za ú?elem optimalizace va?eho u?ivatelského prost?edí nebo ?e?ení va?eho po?adavku. P?íklady toho, jakym zp?sobem mohou byt va?e informace pou?ity (mimo jiné), zahrnují doru?ení marketingové komunikace nebo propaga?ních materiál?, vylep?ení webovych stránek, produkt? a slu?eb, které poskytujeme, a odhalování, prevenci a reagování na zneu?ití webu (tj. podvody, poru?ení zákona atd.).

          Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které p?ímo slou?í k identifikaci ur?ité osoby nebo by k této identifikaci mohly napomáhat. Mezi doplňkové informace, které shroma??ujeme, mohou pat?it nap?íklad va?e kontaktní údaje ?i pracovní pozice.

          ?                     Kontaktní údaje nám umo?ňují vás oslovit a komunikovat s vámi. 

          ?                     Informace o pracovní pozici nám pomáhají porozumět tomu, kdo jste a co od nás pot?ebujete. Umo?ňují nám co nejlépe splnit va?e po?adavky. 

          Někdy m??eme osobní údaje sdílet s na?imi sesterskymi spole?nostmi, dodavateli, prodejci nebo obchodními partnery, kte?í je mohou pou?ívat k vy?e uvedenym ú?el?m. 

          Upozorňujeme u?ivatele, ?e poskytnuté informace mohou byt srovnávány s dal?ími údaji, které od vás obdr?íme. Pokud nám tedy sdělíte kontaktní údaje, m??eme k nim nap?íklad p?i?adit dal?í informace o produktech a slu?bách, které vyu?íváte.

          Web caterpillar.com doká?e ově?it u?ivatele bu? p?ímo, nebo tím, ?e jej na základě jeho internetové aktivity nebo jím poskytnutych dat propojí s ji? existujícími záznamy o ?innosti ově?enych (nebo p?ihlá?enych) u?ivatel?. Záznamy o ?innosti u?ivatel? vznikají v okam?iku, kdy některy u?ivatel zadá do systému p?ihla?ovací údaje, a tím získá oprávnění provádět ?innosti, které jsou neově?enym u?ivatel?m nep?ístupné. Anonymní u?ivatelé tímto privilegiem nedisponují. Ově?enymi u?ivateli byvají nej?astěji zaměstnanci spole?nosti Caterpillar, prodejci, zákazníci nebo p?idru?ené spole?nosti. V rozhraní pro ově?ené u?ivatele shroma??ujeme vy?e vyjmenované údaje, které posléze propojíme s některym ově?enym profilovym ú?tem a dal?ími informacemi, které máme v souvislosti s danym ú?tem k dispozici. U?ivatel, ktery spole?nosti poskytuje osobní údaje jiného u?ivatele, je povinen zajistit souhlas s jejich pou?íváním. Nabyté informace m??e spole?nost Caterpillar vyu?ívat nap?íklad (mimo jiné) k vy?ádání p?ístupu k některému ze systém?, slu?eb nebo program? spole?nosti, p?ípadně k jejich vyu?ívání ?i správě.

          Dále m??eme shroma??ovat také osobní preference u?ivatel? a informace o ově?enych ú?tech.

          ?                     Osobní preference nám umo?ňují p?izp?sobit u?ivatelské prost?edí na?ich stránek a systému na míru va?im pot?ebám.

          ?                     Informace o ově?enych ú?tech tvo?í profil identity. Tyto profily vytvá?í bu? sami u?ivatelé, nebo (na vy?ádání) spole?nost Caterpillar, která následně p?íslu?né informace také ukládá.

           

          Signály zakazující sledování

          V sou?asné době tento web nereaguje na signály ?Nesledovat“, které m??e vá? prohlí?e? posílat. Tuto zásadu m??eme změnit, jakmile budou vyvinuty standardy vyhodnocování a zpracování takovych signál?.

          Soubory cookie

          Soubory cookie a dal?í sledovací technologie mají ?adu vyu?ití. Mimo jiné slou?í nap?íklad ke zefektivnění webovych stránek a aplikací a ke zkvalitnění zpracování informací. Dal?í informace o webu caterpillar.com a jeho vyu?ívání soubor? cookie najdete v oznámení o souborech cookie na adrese caterpillar.com/cs/legal-notices/cookies.html nebo po klepnutí na mo?nost Soubory cookie na tomto webu nebo na webu aplikace.

          T?etí strany: Integrace, slu?by a sledování

          Odkazujeme na ?e?ení t?etích stran, která umo?ňují externím spole?nostem p?i náv?těvě tohoto webu shroma??ovat ur?ité informace. Tyto spole?nosti pou?ívají informace, které neumo?ňují osobní identifikaci (nap?íklad informace o tom, na co jste klikli, o typu prohlí?e?e, o datu, ?ase p?edmětu reklam, na které jste klikli nebo p?es ně p?ejeli, a o identifikátoru relace a souborech cookie), ale také údaje (nap?. statická IP adresa), které mohou umo?nit va?i identifikaci p?i náv?těvách tohoto webu i jinych web?, aby vám mohly byt zobrazovány reklamy, které vás z?ejmě budou více zajímat, a slu?by související s těmito reklamami, nap?íklad doru?ování, hlá?ení, atribuce, analyzy a pr?zkum trhu. Ke shroma??ování uvedenych informací tyto externí spole?nosti obvykle vyu?ívají soubory cookie, obrázkové zna?ky a webové signály, p?ípadně dal?í, podobné sledovací technologie. Nap?íklad v pr?běhu náv?těvy na?ich stránek mohou tyto t?etí strany umístit nebo rozpoznat jedine?ny soubor cookie ve va?em prohlí?e?i, ktery shroma??uje ur?ité informace o vás a va?em zájmu o na?e produkty a m??e byt vyu?it k tomu, aby zobrazoval reklamy na jinych webech na základě va?ich zájm?. Tyto informace mohou byt také pou?ity k propojení za?ízení, která pat?í stejnému u?ivateli (na základě chování u?ivatele nebo jinych shroma??ovanych informací) nebo reidentifikovány s konkrétním u?ivatelem (nap?. e-mailová adresa). Více informací o těchto údajích je k dispozici v na?em prohlá?ení o souborech cookie. To zahrnuje:

          ?                     Microsoft’s Bing Ads – slu?ba Bing Ads shroma??uje údaje o u?ivateli (v?etně údaj? umo?ňujících osobní identifikaci) z online slu?eb Microsoft, aplikací a dal?ích technologií, jako jsou zna?ky, obrázkové zna?ky nebo jedine?né sledovací kódy (?u?ivatelská data slu?by Bing Ads“). Spole?nost Microsoft pou?ívá u?ivatelská data slu?by Bing Ads pro ú?ely poskytování reklam Bing Ads, v?etně, je-li to mo?né, p?ecílení a konverzí. Spole?nost Microsoft pou?ívá u?ivatelská data slu?by Bing Ads pro své vlastní ú?ely, mimo jiné ke zlep?ení svych slu?eb. Dal?í informace o tom, jakym zp?sobem spole?nost Microsoft shroma??uje, pou?ívá a zpracovává údaje umo?ňující osobní identifikaci, v?etně informací o tom, jak ?ídí pou?ívání údaj? pro inzerci Microsoft zalo?enou na zájmech, najdete v prohlá?ení o ochraně údaj? na adrese https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

          ?                     Reklamy z Facebooku – Facebook shroma??uje informace o u?ivatelích (v?etně údaj?, které umo?ňují osobní identifikaci) ze slu?eb Facebook, Instagram, Messenger a dal?ích produkt? a funkcí nabízenych aplikacemi Facebook a dal?ími technologiemi, jako jsou zna?ky, obrazové zna?ky nebo jedine?né sledovací kódy (?u?ivatelská data Facebooku“). Facebook pou?ívá u?ivatelská data Facebooku pro ú?ely poskytování reklam spole?nosti Facebook, v?etně, je-li to mo?né, p?ecílení a konverzí. Facebook pou?ívá u?ivatelská data na Facebooku k vlastním ú?el?m, v?etně zlep?ování svych slu?eb. Dal?í informace o tom, jak Facebooks shroma??uje, pou?ívá a zpracovává informace a jak m??ete spravovat nebo odstraňovat vlastní informace, prostudujte si jeho zásady pou?ívání dat na stránce https://www.facebook.com/about/privacy.

          ?                     Google Analytics – Google Analytics je analyticky nástroj vyvinuty externí spole?ností Google. Tento nástroj na?í spole?nosti pomáhá získávat informace o provozu tohoto webu. Shroma??uje údaje o chování náv?těvník? tohoto webu (nap?íklad o ?etnosti náv?těv, o tom, které stránky si zde u?ivatelé otevírají, a které weby nav?tívili p?ed p?íchodem na ná? web). Takto shromá?děné údaje pak na?e spole?nost vyu?ívá p?i analyzách chování u?ivatel?, ke zlep?ení fungování na?ich stránek a jejich personalizaci a p?i analyzách efektivity na?ich marketingovych kampaní. Nástroj Google Analytics nezji??uje va?e jméno ani ?ádné dal?í údaje, které by mohly vést k va?í identifikaci. Monitoruje pouze IP adresu, kterou si s vámi p?i náv?těvě stránek spojí. Tu anonymizuje a a? poté ji ulo?í. Na?e spole?nost tak získá p?ístup pouze k anonymním dat?m. údaje získané díky nástroji Google Analytics v?ak m??eme kombinovat s dal?ími vlastními daty nebo s daty od t?etích stran, mezi nimi? mohou byt i údaje umo?ňující va?i identifikaci. Nástroj Google Analytics sice do va?eho prohlí?e?e umístí trvaly soubor cookie, díky kterému vás p?i dal?ích náv?těvách bude mo?né rozpoznat, tento soubor cookie v?ak nem??e zpracovat nikdo jiny ne? samotná spole?nost Google. Dal?í informace o tom, jak spole?nost Google shroma??uje informace a jak s nimi nakládá, najdete na stránkách https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs. Pokud vás zajímá, jaké mo?nosti odmítnutí soubor? cookie jsou pro nástroj Google Analytics k dispozici, p?ejděte na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

          Propojení webovych stránek

          P?i vyu?ívání webu caterpillar.com mohou u?ivatelé narazit na odkazy na jiné weby spole?nosti Caterpillar i jinych provozovatel?. Upozorňujeme u?ivatele, ?e p?i vyu?ití odkaz? mohou narazit na jiné funkce a prost?edí, která mohou mít jiná prohlá?ení o ochraně osobních údaj? a procesy, které nemají nic spole?ného s webem caterpillar.com.

          Kde získám dal?í informace o těchto webovych stránkách a jejich postupech p?i ochraně osobních údaj??

          Dal?í informace o postupech spole?nosti Caterpillar p?i ochraně osobních údaj? najdete v Globálním prohlá?ení o ochraně osobních údaj? na stránce http://www.jianwang7.icu/cs/legal-notices/dataprivacy.html.

          Co se stane v p?ípadě změny tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj??

          Vyhrazujeme si právo toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? změnit. Pokud toto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? aktualizujeme nebo změníme, změny budou provedeny na této stránce. Va?e pou?ití těchto webovych stránek po zanesení změn do tohoto prohlá?ení o ochraně osobních údaj? p?edstavuje vá? souhlas s danymi změnami.

          黄色网站在线观看