Pro? si vybrat spole?nost Caterpillar?

          Najděte sv?j úspěch u celosvětového lídra

          Víme, ?e rozhodnutí pracovat ve spole?nosti Caterpillar vy?aduje investici ?asu i?talentu. Na oplátku usilujeme o?to, abychom svym tymovym koleg?m poskytli prost?edí naplněné uznáním a?zku?enostmi.  

          PRACUJTE PO CELéM SVěTě

          Máme pobo?ky a?závody ve více ne? 180?zemích, a?cokoli ve spole?nosti Caterpillar vytvo?íte, cestuje a?pomáhá lidem po celém světě. Máme odpovědnost za komunity, ve kterych ?ijeme a?pracujeme, a?tak spole?ně se svymi partnery a?Nadací spole?nosti Caterpillar usilovně pracujeme na tom, abychom umo?nili skute?né změny v?otázkách ekonomie a??ivotního prost?edí a?sociální sfé?e po celém světě.  

          SPOLUPRACUJTE S?TěMI NEJLEP?íMI

          Podílejte se na ?e?ení projekt? s?inteligentními a?aktivními ?leny tymu, kte?í vám pomohou dosáhnout nové úrovně va?í kariéry. Na?e tymy jednají mezi sebou?– i?s?na?imi zákazníky?– s?integritou, odpovědností a?odpovědností. Na?i zaměstnanci vybudovali takovou reputaci spole?nosti Caterpillar, ?e se umístila v??eb?í?cích ?Nejobdivuhodněj?í spole?nosti světa“ (?asopis Fortune), ?40?nejlep?ích spole?ností pro vedoucí pracovníky“ (?asopis Chief Executive) a??50?nejlep?ích zaměstnavatel?“ (?asopis Woman Engineer).

          DěLEJTE SMYSLUPLNOU PRáCI

          Co je pro vás nejd?le?itěj?í? Byt sou?ástí silného tymu? Podporovat svou rodinu? To v?e a?mnohem víc doká?ete ve spole?nosti Caterpillar. ?as, ktery věnujete svému zaměstnání, je d?le?ity pro vá? ?ivot i?kariéru. M??eme vám pomoci ji udělat takovou, jakou ji chcete. Va?e práce koneckonc? znamená ná? pokrok.

          BU?TE SILNí A?NECHTE SE & INSPIROVAT

          Vytvá?íme rozmanité pracovní prost?edí umo?ňující za?lenění, proto?e ze ?iroké ?kály perspektiv vznikají ty nejlep?í nápady. Zjistěte, jak oslavujeme a?podporujeme rozmanitost prost?ednictvím na?ich Zaměstnaneckych skupin zdroj?. Abychom na?emu tymu pomohli prosperovat, nabízíme konkuren?ní balí?ky benefit?, u?ite?né nástroje, sdílení vědomostí, rozvoj v?d?ích dovedností a?kariéry a?pozitivní kulturu.

          ROZVíJEJTE SE SE SPOLE?NOSTí CATERPILLAR

          A? ji? se jedná o?pomoc s?kariérou nebo p?íle?itost nau?it se nové dovednosti, na va?em rozvoji zále?í. P?i st?ídání nejr?zněj?ích obchodních jednotek, pozic nebo lokací v?rámci spole?nosti Caterpillar také m??ete najít r?zné kariérní p?íle?itosti, ani? byste kdy museli za?ínat znovu v?nové spole?nosti.  

          黄色网站在线观看