ROZMANITOST A?ZA?LENěNí

          Rozmanitost a?za?lenění

          Usilujeme o?to, aby na?e pracovi?tě byla r?znorodá a?odrá?ela tak ?irokou ?kálu zákazník? po celém světě, kterym dodáváme slu?by. Ve spole?nosti Caterpillar oceňujeme jedine?né zku?enosti, názory a?nadání v?ech na?ich zaměstnanc?. R?zné úhly pohledu nám pomáhají dosáhnout nejlep?ích pracovních vysledk? a?dělat pozitivní změny v?komunitách, v?nich? ?ijeme a?pracujeme. A?na tom nám zále?í.

          Abychom zajistili, ?e na?e my?lenka rozmanitosti a?za?lenění sahá do v?ech kout? spole?nosti Caterpillar, zalo?ili jsme Zaměstnanecké skupiny zdroj?. Zaměstnanecké skupiny zdroj? propojují oddané zaměstnance, kte?í sdílejí podobné ?ivotní zku?enosti nebo zájmy. Tyto skupiny zaji??ují p?íle?itosti pro osobní a?profesní rozvoj a?také pomáhají podporovat inovace. ?lenem těchto skupin se m??e stát jakykoli aktivní zaměstnanec spole?nosti Caterpillar.

          Více informací o?na?í cestě za rozmanitostí a?za?leněním naleznete pod ní?e uvedenymi odkazy.

          黄色网站在线观看